Rodinné právo

Rodinné právo

Zastupovanie v rozvodových konaniach.

Zastupovanie v konaniach o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Zastupovanie v konaniach o určenie výšky výživného.